Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
O projekcie

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PROJEKT nr: POIS.01.01.00-00-202/14

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – etap II (część I)”
w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
powyżej 15 tyś. RLM priorytetu I oś – „Gospodarka wodno-ściekowa”
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Planowany całkowity koszt realizacji projektu:
3 819 007,04 PLN

Kwota dofinansowanie na realizację projektu z Funduszu Spójności:
1 829 681,99 PLN

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu (Beneficjent):
Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o.

Instytucja Wdrażająca:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

I. Opis Projektu

Projekt pozwoli na zbudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 2,5 km oraz trzech sieci przepompowni ścieków w rejonie ulic: Spartańskiej, Gwardyjskiej, Żyrardowskiej oraz Oś. Kolejowego. Przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji umożliwi odbiór ścieków od ponad 300 osób.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o. w odpowiedzi na ogłoszony konkurs przez Ministerstwo Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla Osi priorytetowej I – Gospodarka wodno-ściekowa, w czerwcu 2014r. roku złożył wniosek o dofinansowanie na realizację projektu pt. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – etap II (część I)”. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę i Spółka w dniu 22 stycznia 2015r. podpisała umowę o dofinansowanie powyższego Projektu. Głównym celem przedmiotowego projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej, poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleb oraz dostosowanie gospodarki ściekowej miasta Sochaczew do wymagań prawa polskiego i unijnego.

W wyniku realizacji etapu II części I Projektu współczynnik skanalizowania wzrośnie z 95,05% do 95,85%, likwidacji ulegnie oczyszczalnia ścieków PKP, a ścieki doprowadzane na tę oczyszczalnię zostaną przekierowane do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, która jako jedyna w aglomeracji spełnia zapisy Dyrektywy Rady 91271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych. Tym samym Spółka wypełnia zapisy decyzji Komisji Europejskiej.

II. Zadanie projektu

Zadanie projektu polega na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Żyrardowska.

Zaprojektowano układ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z lokalnymi zbiornikami przepompowymi strefowymi, gdzie za pomocą pomp zatapialnych ścieki pompowane będą z niżej położonych kanałów do wyżej położonych odcinków. Kanały grawitacyjne są budowane będą z rur PVC. Uzbrojenie kanałów grawitacyjnych będą stanowić studzienki rewizyjne, połączeniowe i rozprężne. Przewody sanitarne tłoczne transportujące ścieki z przepompowni do wyżej położonych kanałów grawitacyjnych wykonane będą z rur PE100 na ciśnienie 10 bar w technologii SDR17. Uzbrojeniem przewodów tłocznych są zawory płuczące. Ścieki sanitarne będą spływały grawitacyjnie do 3 pompowni strefowych.

W ramach tego zadania do wykonania jest następująca ilość kanalizacji:

 • kanał grawitacyjny ɸ 250 mm z rur PVC o długości 470,5 m
 • kanał grawitacyjny ɸ 200 mm z rur PVC o długości 1 222,0 m
 • odgałęzienia sanitarne ɸ 200 mm z rur PVC o łącznej długości 65,0 m
 • odgałęzienia sanitarne ɸ 160 mm z rur PVC o łącznej długości 423,0 m
Łącznie kanały grawitacyjne – 2 180,5 m
 • przewód tłoczny PE 100, SDR 17 ɸ 125 mm o długości 185,0 m
 • przewód tłoczny PE 100, SDR 17 ɸ 110 mm o długości 96,0 m
 • przewód tłoczny PE 100, SDR 17 ɸ 90 mm o długości 53,0 m
Łącznie przewody tłoczne – 334,0 m
 • studzienki rozprężne z kręgów betonowych ɸ 1,20 m – 3 szt.
 • przepompownie strefowe z 2 pompami do ścieków – 3 szt.
 • rury ochronne do przecisków i jako rury osłonowe: PE 100 SDR 11 śr. 250x22,7, 355x32,2, 400x36,6

Zakres projektu budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Żyrardowska obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wysięgnikami w pasie drogowym, które zaliczane są do sieci a doprowadzone do granicy nieruchomości prywatnych. Ścieki odprowadzane za pomocą nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostaną przekierowane do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy Al. 600 - lecia 69 w Sochaczewie.

III. Cele projektu

1. Ekologiczne

Realizacja projektu poprzez likwidacje małych lokalnych oczyszczalni ścieków przyczyni się do wypełnienia przez miasto Sochaczew wymogu, aby wszystkie wytwarzane ścieki komunalne były oczyszczane zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady Nr 91/271 /EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Działania w ramach Projektu wpisują się w programy ochrony środowiska i strategie rozwoju na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Wpłyną na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń dopływających co środowiska, co stanowi jeden z głównych celów Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego. Rozbudowa systemów kanalizacji zbiorczej oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków przyczyni się do realizacji celów zawartych w Programie Ochrony Środowiska Powiatu Sochaczewskiego poprzez likwidację zrzutu ścieków nieoczyszczonych do środowiska, znaczną redukcję ładunku substancji biogennych ze ścieków komunalnych oraz zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych. Przedmiotowe inwestycje przyczynią się bezpośrednio do realizacji priorytetów Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sochaczewa. Przede wszystkim będą miały kluczowe znaczenie dla ochrony wód powierzchniowych i podziemnych poprzez ich ochronę przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska ograniczy, a docelowo doprowadzi do likwidacji zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych.

Realizacja Projektu „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej miasta Sochaczew – etap II (część I)" przyczyni się do osiągnięcia celów zawartych w Strategii Rozwoju Kraju poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej i społecznej, wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, budowę zintegrowanej wspólnoty społecznej, rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. W ramach priorytetu drugiego związanego z inwestycjami polegającymi na rozbudowie infrastruktury technicznej, wspierane będą także inwestycje mające na celu poprawę stanu infrastruktury w zakresie ochrony środowiska. Zgodnie ze strategią, wspierane będą przedsięwzięcia związane z oczyszczaniem ścieków. W związku z powyższym inwestycja polegająca na poprawie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sochaczewa przyczynia się do realizacji celu głównego zawartego w Strategii rozwoju Kraju na lata 2007 - 2013. Pośrednio Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew" przyczynia się także do realizacji założeń innych priorytetów zawartych w Strategii, takich jak wzrost zatrudnienia oraz rozwój regionalny i gospodarczy kraju.

Cele przedsięwzięcia:

 1. Oczyszczanie ścieków zgodnie z normami polskiego prawa i standardami dyrektywy UE nr 91/271/EWG.
 2. Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie aglomeracji Sochaczew.
 3. Poprawa jakości wód powierzchniowych rzek: Bzury, Utraty, Pisi.
 4. Zmniejszenie ilości wód infiltracyjnych przedostających się do oczyszczalni.

2. Społeczno- gospodarcze

Celem Projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji, poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki ściekowej miasta Sochaczew do wymagań Polski i Unii Europejskiej. Nastąpi uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Sochaczew z uwzględnieniem zasady przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeń u źródła i zasady „zanieczyszczający płaci".

Dla projektu wyznaczono następujące cele społeczno-gospodarcze:

 1. Wzrost liczby mieszkańców obsługiwanych przez system kanalizacyjny w ramach I części II etapu o 300 osób.
 2. Skanalizowanie miasta Sochaczew w 95,85%, z czego w ramach I części II etapu zostanie podłączonych 300 mieszkańców.
 3. Zwiększenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do kanalizacji.
 4. Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sochaczew - etap II (część I)" jest neutralny w stosunku do polityki wspólnotowej równości szans.

IV. Wkład w realizację programu operacyjnego

Głównym założeniem Projektu jest wzrost stopnia dostępności mieszkańców do kanalizacji sanitarnej. Rozbudowa infrastruktury ściekowej przyczyni się do osiągnięcia celów następujących dyrektyw środowiskowych UE:

 1. Dyrektywa 91/271 /EWG -poprzez realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych /KPOŚK/.
 2. Dyrektywa 2000/60/WE99 - ramowa dyrektywa wodna.

V. Ocena wpływu na oddziaływania środowisko

Projekt „Poprawa gospodarki wodnej i ściekowej w mieście Sochaczew - etap II (część I)" przyczyni się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju - środowiskowego i społecznego. W aspekcie środowiskowym najważniejsze jest ograniczenie dopływu zanieczyszczeń, w tym substancji biogennych do zlewni rzeki Utraty i Bzury, co oznacza zmniejszenie zagrożenia eutrofizacją i poprawę funkcjonowania ekosystemów tych rzek i ich dolin. W aspekcie społecznym najważniejszym rezultatem będzie zmniejszenie uciążliwości związanych z odprowadzeniem ścieków z posesji, co oznacza poprawę jakości życia mieszkańców Sochaczewa i zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia środowiskowego. Projekt jest zgodny z zasadą dotyczącą działań zapobiegawczych, poprzez umożliwienie ujęcia wszystkich ścieków komunalnych produkowanych na terenie Sochaczewa i skierowania ich do odpowiedniego oczyszczania. W ten sposób wyeliminowane zostanie zagrożenie dla jakości wód powierzchniowych oraz użytkowych zasobów wód podziemnych. Budowa nowych sieci kanalizacyjnych na terenach nieskanalizowanych pozwoli na usunięcie źródeł zanieczyszczeń w miejscu ich powstawania, oraz ich unieszkodliwienie poprzez oczyszczenie na rozbudowanej oczyszczalni ścieków. Zasada „zanieczyszczający płaci" jest realizowana poprzez ponoszenie przez wszystkich użytkowników sieci wodno-kanalizacyjnych kosztów dostawy wody do picia, oczyszczania wytworzonych ścieków i usuwania osadów ściekowych w maksymalnym, możliwym do zaakceptowania przez mieszkańców stopniu. Zasada „zanieczyszczający płaci" będzie stosowana poprzez zapewnienie, że opłaty za dostawy wody i odbiór ścieków zostaną ustalone na takim poziomie, że pokryją zakładany zakres inwestycji oraz koszty operacyjne systemu dystrybucji wody i oczyszczania ścieków. Dodatkowo realizacja Projektu przyczyni się do poprawy jakości wód wszystkich rzek znajdujących się na terenie Sochaczewa (Bzura, Utrata, Pisia) poprzez znaczne zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych do niech trafiających w związku z obecnie niedostatecznym stopniem skanalizowania aglomeracji sochaczewskiej.

VI. Terminy realizacji

 1. Rozpoczęcie realizacji: maj 2015r.
 2. Zakończenie rzeczowe realizacji: 10.11.2015r., uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: listopad/grudzień 2015r.
 3. Zakończenie finansowe realizacji: I. kw. 2016r.

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.